Het beleidsplan van Stichting Learning Adventures

1.

Het statutaire doel van de stichting

Het aanbieden van online verrijkingsmateriaal dat een volwaardig onderdeel is van een programma op maat voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in basisonderwijs, thuisonderwijs en schakelklassen.

Het aanreiken van voldoende data en expertise voor de begeleiding van deze leerlingen ook voor scholen die,  hetzij door gebrek aan tijd of door gebrek aan ervaring,  (nu nog) niet volledig in staat zijn om leerlingen met meer- en hoogbegaafdheidsproblematiek op een goede manier te begeleiden.

Zorgen dat dit geheel betaalbaar is voor alle scholen in NL en Vlaanderen (dat wil zeggen voor scholen in grote koepels, maar ook voor kleinere individuele scholen) en daardoor de kansengelijkheid voor deze kinderen op alle scholen te vergroten. Ook zorgen dat het platform betaalbaar is voor kinderen die niet meer naar school gaan en thuiszitten.

Wij willen daarmee ook een bijdrage leveren aan het voorkomen dat deze leerlingen door hun problematiek uitvallen uit het reguliere onderwijs en als ze uitgevallen zijn een programma op maat bieden voor thuisonderwijs.

2.

Hoe verkrijgt de stichting haar gelden

De stichting verkrijgt allereerst een deel van haar gelden via abonnementsgelden. Scholen dienen voor een jaarabonnement te betalen, echter Stichting Learning Adventures houdt de prijs van het abonnement zo laag mogelijk. Doel is om ook voor kleine scholen alsmede voor thuisonderwijzers de prijs zeer betaalbaar te houden.

De stichting tracht dit te bereiken door het verwerven van donaties en sponsorgelden.

3.

De uitgaven van de stichting

De stichting beheert een online platform met lesmateriaal dat specifiek is afgestemd op de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen. De stichting heeft mensen nodig om de chatfunctie van het platform te bemannen en de scholen te helpen bij het begeleiden van de leerlingen. Op dit moment werken we met twee freelancers die beide twee dagen werken bij het platform. Indien het aantal leerlingen toeneemt, kan het nodig zijn om extra mensen in te zetten.

Daarnaast zullen de opbrengsten van de stichting geherinvesteerd worden in het platform. De opbrengsten zullen verder worden aangewend om scholen die weinig middelen hebben, het gebruik van het platform aan te bieden tegen (sterk) gereduceerd tarief. Ook zullen thuisonderwijzers de mogelijkheid krijgen om het platform te gebruiken tegen een (sterk) gereduceerd tarief.

4.

Beheer van het vermogen

Voor de voorzienbare tijd zal alles wat de stichting verdient jaarlijks worden gebruikt om de doelstellingen te bereiken. Voor zover er overgespaard vermogen is, zal dit worden belegd op een spaarrekening.